Як зареєструвати нерухомість через УКРПОШТУ.

  • 19.01.2015

44655965З листа  Державної реєстраційної служби України.

Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень визначений Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 18 Закону фізичним та юридичним особам на новозбудовані об’єкти нерухомого майна при здійсненні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно видається свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності.

Слід зазначити, що перелік документів, що подаються для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, залежить від способу набуття прав і типу об’єкта нерухомого майна, права на який підлягають державній реєстрації, та визначений Порядком.

Згідно з абзацом першим пункту 13 Порядку заявник подає разом із заявою органові державної реєстрації речових прав на нерухоме майно необхідні для державної реєстрації прав документи, визначені Порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та документ про сплату державного мита.

Для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна, права на який набуті в загальному порядку, заявник подає:

заяву встановленої форми;

документ, що посвідчує особу заявника;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків;

документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку;

документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.

Документом, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку, господарської (присадибної) будівлі та споруди, прибудови до них, побудованих до 05 серпня 1992 року, є технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Також інформуємо, що пунктом 5 Порядку передбачено, що подання документів для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється особисто заявником або шляхом надсилання поштою з описом вкладення.

У разі виявлення невідповідностей між документами, що були надіслані поштою, та описом вкладення до них, а також у разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 13 Порядку, орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у строк, що не перевищує трьох робочих днів після їх отримання, повертає заявникові відповідну заяву та документи, що додаються до неї, поштою з описом вкладення без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Під час подання заяви шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат» (абзац перший пункту 11 Порядку).

Одночасно інформуємо, що відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника вищого органу або суду.

Додатково повідомляємо, що листи Державної реєстраційної служби не створюють норм права, а носять інформаційний характер.

Перший заступник Голови                                           А. О. Янчук

Русскоязычный вариант письма:

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений определен Законом Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и Порядком государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2013 № 868 (далее — Порядок).

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 18 Закона физическим и юридическим лицам на вновь построенные объекты недвижимого имущества при осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество выдается свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, подтверждающий возникновение права собственности.

Следует отметить, что перечень документов, представляемых для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, зависит от способа приобретения прав и типа объекта недвижимого имущества, права на который подлежат государственной регистрации, и определен Порядком.

Согласно абзацу первому пункта 13 Порядка заявитель подает вместе с заявлением органу государственной регистрации прав на недвижимое имущество необходимые для государственной регистрации прав документы, определенные Порядком, их копии, документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и документ об уплате государственной пошлины.

Для проведения государственной регистрации права собственности с выдачей свидетельства о праве собственности на объект недвижимого имущества, права на который приобретены в общем порядке, заявитель представляет:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика согласно Государственному реестру физических лиц — плательщиков налогов;

документ об уплате государственной пошлины (за исключением случаев, когда лицо освобождено от уплаты государственной пошлины);

документ, подтверждающий внесение платы за предоставление выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

документ, подтверждающий возникновение, переход и прекращение прав на земельный участок;

документ, в соответствии с требованиями законодательства удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Документом, который в соответствии с требованиями законодательства удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного строительством индивидуального (усадебного) жилого дома, садового, дачного дома, хозяйственной (приусадебного) здания и сооружения, пристройки к ним, построенных до 5 августа 1992, является технический паспорт на объект недвижимого имущества;

технический паспорт на объект недвижимого имущества;

документ, подтверждающий присвоение объекта недвижимого имущества адреса.

Также информируем, что пунктом 5 Порядка предусмотрено, что представление документов для проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, взятия на учет бесхозного недвижимого имущества осуществляется лично заявителем или путем отправки по почте с описью вложения.

В случае выявления несоответствий между документами, которые были отправлены по почте, и описью вложения в них, а также в случае отсутствия документа, подтверждающего внесение платы за предоставление выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, и документа об уплате государственной пошлины, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 13 Порядка, орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество в срок, не превышающий трех рабочих дней после их получения, возвращает заявителю соответствующее заявление и документы, прилагаемые к нему, по почте с описью вложения без регистрации ее в базе данных о регистрации заявлений и запросов.

При подаче заявления путем направления по почте подлинность подписи заявителя удостоверяется в соответствии с Законом Украины «О нотариате» (абзац первый пункта 11 Порядка).

Одновременно информируем, что в соответствии с частью первой статьи 23 Закона Украины «О доступе к публичной информации» решения, действия или бездействия распорядителей информации могут быть обжалованы руководителю распорядителя высшего органа или суда.

Дополнительно сообщаем, что письма Государственной регистрационной службы не создают норм права, а носят информационный характер.

Первый заместитель Председателя                             А. А. Янчук

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьёй в социальных сетях.